குறைவடையும் தங்கத்தின் விலை!
நாட்டில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இன்று (27) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 658,819 ரூபாவாக குறைவடைந்துள்ளது.

இதன்படி, 24 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 23,240 ரூபாவாகவும், 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 185,950 ரூபாவாகவும், 22 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 21,310 ரூபாவாகவும் , 22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 170,450 ரூபாவாகவும், 21 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 20,340 ரூபாவாகவும் , 21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 162,700 ரூபாவாகவும் குறைவடைந்துள்ளன.