இன்றைய தங்கத்தின் விலை !


நாட்டில் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இன்று (16) வியாழக்கிழமை 24 கரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 25,540 ரூபாவாகவும், 24 கரட் 8 கிராம் ( ஒரு பவுண்) தங்கம் 204,300 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

மேலும்,22 கரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 23,420 ரூபாவாகவும், 22 கரட் 8 கிராம் ( ஒரு பவுண்) தங்கம் 187,300 ரூபாவாகவும், 21 கரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 22,350 ரூபாவாகவும்,21 கரட் 8 கிராம் (ஒரு பவுண்) தங்கம் 178,800 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.