வாக்கு அடையாளமிடுதல் மற்றும் விருப்பு வாக்குகள் அடையாளமிடுதல் தொடர்பான விளக்கம்