பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் போது சுகாதார வழிகாட்டல்களில் மாற்றம்


பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் போது தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள சில சுகாதார வழிகாட்டல்களில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி ஏற்படும் என பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஹேமந்த ஹேரத் தெ ரிவித்துள்ளார்.

கொழும்பில் இன்று புதன்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை த் தெரிவித்துள்ளார்.

பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அந்த செயற்பாடுகள் உரியவா று முன்னெடுக்கப்படுகின்றதா ? என்பது குறித்து பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்கூட்டிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் அது தவறில்லை என தாம் கருதுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய சுகாதார அமைச்சினால், கல்வி அமைச்சுக்கு விசே ட வழிகாட்டல் கோவை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஹே மந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.