Contact us : தொடர்புகளுக்கு

 உங்களது செய்திகளும் இங்கே இடம்பெற விரும்பினால் செய்திகளை மின்னஞ்சலில் அனுப்புங்கள் - info@battinews.com

Contact Number  - 0771660248 

WhatsApp : 0771660248 or click here to chat https://wa.me/94771660248