வாகரை பிரதேச சபை : தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் விபரம்

tl;lhuk;
Ntl;ghsh; ngah;
கதிரவெளி
சிவஞானம் கோணலிங்கம்
புச்சாக்கேணி
தெய்வேந்திரன் சத்தியநாதன்
பால்ச்சேனை
பாலசிங்கம் முரளிதரன்
அம்மந்தனாவெளி
கணபதிப்பிள்ளை இராசலிங்கம்
வாகரை
மயில்வாகனம் தவராசா
ஊரியன்கட்டு
நடராசா பாக்கியராசா
பனிச்சங்கேணி
சிவராசா ஹிபிரியா
மதுரங்கேணிக்குளம்
தேவராஜ் ராயுதனன்
மாங்கேணி
மத்தியேஸ் அப்புசிறில் அன்ரன்
புணானை கிழக்கு
திருநாவுக்கரவு நோவேந்திரன;
நாராயணமூர்த்தி புலேந்திரன்