கிழக்கு பல்கலைக்கழக முதுகலைமாணி மற்றும் கலை கலாச்சார பீட வெளிவாரி மாணவர்களுக்கான மீள் பரீட்சைகள் ஆரம்பம்